Промотивни цени:

авиобилети од Скопје: NEW YORK €539, MIAMI €639, CHICAGO €609, MONTREAL €669, TORONTO €629, SYDNEY €1109, GENEVA €95, VIENNA €159, AMSTERDAM €169, VALENCIA €169, MALTA  €169, ATHENS €169, LJUBLJANA €163, ZURICH €144, MOSCOW €170, NICE €169, MARSEILLE €169

Патничко осигурување

За ризикот од незгода или претрпена штета за време на патувањето потребно е патничко осигурување. Имено, патничко осигурување е задолжително за патувања во земјите членки на Шенген зоната, Бугарија, Романија, Кипар и Хрватска.

Со патничкото осигурување од Еурлоник изработено по светски стандарди и прилагодено на потребите на патниците добивате сигурност за време на патувањето и гаранција за надомест на штета.
Ви ги претставуваме следниве пакети на покритие:

Оптимум

Со патничка полиса – Оптимум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина

Премиум

Со патничка полиса – Премиум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување како и осигурување багаж

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Багаж – кражба, оштетување и уништување
 • Багаж – кражба, во моторно возила
 • Багаж – задоцнето пристигнување во странство
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат

ВИП

Со патничка полиса – ВИП се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода, осигурување друга помош при патување, осигурување багаж како и дополнителни трошоци поврзани со тешки несреќи во домот или службени простории, фабрики

Патничка полиса – ВИП е пред се наменета за сопственици на бизниси, членовите на органи на управување во компании како за вработените во истите.

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Багаж – кражба, оштетување и уништување
 • Багаж – кражба, во моторно возила
 • Багаж – задоцнето пристигнување во странство
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат
 • Трансфер на деловни колеги
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во домот
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во делловни простории, фабрика
 • Надомест на трошоци заради доцнење или откажување на лет
 • Враќање моторно возило
Copyright ATC 2019